Oblasti prava

KORPORATIVNO PRAVO

Savetujemo naše klijente u svim fazama i aspektima njihovog poslovanja počevši od osnivanja privrednih društava, usklađenosti poslovanja (compliance), korporativnog upravljanja, statusnih promena, i dr.
Pružamo pravnu podršku klijentima u različitim domaćim i međunarodnim poslovnim transakcijama, uključujući M&А, privatizaciju i druge investicije. Naši advokati su bili uključeni u više značajnijih međunarodnih akvizicija izvršenih na teritoriji Srbije.

BANKARSTVO I FINANSIJE

Naš tim pruža pravne usluge u svim aspektima poslovanja finansijskih institucija, pri čemu pokrivamo i compliance aspekt čime klijentima obezbeđujemo usklađenost poslovanja sa važećim propisima relevantnim za bankarstvo i finansije.
CT Legal savetuje klijente čije poslovne aktivnosti zahtevaju saradnju sa bankama u svrhu zaključenja ugovora o kreditu i drugih bankarskih proizvoda, sindiciranih kredita i dr. Zastupamo klijente i u poslovnim odnosima sa osiguravajućim društvima i lizing kompanijama.

RADNO PRAVO

Naša advokatska kancelarija je poznata po tome što pored sveobuhvatnog pravnog savetovanja koje pokriva sve aspekte poslovanja privrednih društava ima i posebnu specijalizaciju i jedan od najstručnijih timova u oblasti radnog prava.
Zastupali smo veliki broj menadžera u postupku zasnivanja/prekida radnog odnosa kao i ugovaranja/isplate otpremnine i menadžerskih ugovora. Za brojne međunarodne i domaće klijente radili smo postupak proglašenja i realizacije tehnološkog viška zaposlenih, dobijanja boravišne i radne dozvole, izradu kolektivnih ugovora, pravilnika na radu i drugih opštih akata, povrede na radu itd. Sa velikim uspehom zastupamo u radno pravnim sporovima i sporovima koji se odnose na mobing.

REŠAVANJE SPOROVA

Članovi našeg tima imaju značajno iskustvo u zastupanju domaćih i inostranih klijenata u sudskim postupcima.
Naša kancelarija pruža kvalitetnu i efikasnu uslugu u postupcima naplate potraživanja domaćih i inostranih klijenata.

PRAVO KONKURENCIJE

Naš tim u ovoj oblasti klijentima pruža pravnu podršku kako u smislu preventivnog delovanja – kroz kontrolu ugovora i druge dokumentacije koja u sebi sadrži elemente koji mogu biti ili su u vezi sa pravom konkurencije, tako i putem zastupanja pred Komisijom za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima, po svim pitanjima koje se odnose na primenu propisa o zaštiti konkurencije.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

CT Legal klijentima pruža pravne usluge registracije žigova, patenata, licenci kao i savetovanje u svim drugim aspektima zaštite i raspolaganja pravima intelektualne svojine.
Naši advokati imaju značajno iskustvo u zaštititi autorskih i srodnih prava.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

CT Legal ima značajno iskustvo u savetovanju i zastupanju klijenata pred nadležnim upravnim organima o relevantnim pitanjima kao što su evidencija radnji obrade, dobijanje dozvole za prenos podataka u inostranstvo, usklađenost poslovanja sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti i izradom relevantnih internih akata.

NEKRETNINE

Naša kancelarija pruža pravne usluge u oblasti prava nepokretnosti i prava građenja.
Savetujemo u prometu nepokretnosti, investicijama, postupcima pred nadležnim upravnim organima i drugo.

JAVNE NABAVKE

Savetujemo i zastupamo inostrane i domaće klijente u pripremi ponude i dokumentacije kao i tokom celokupnog postupka javne nabavke.
Naši advokati pružaju pravnu podršku u procesu realizacije dodeljenih ugovora o javnoj nabavci; zastupaju interese klijenata pri podnošenju zahteva za zaštitu prava ponuđača, u postupku pred naručiocima i nadležnim upravnim organima.

ŠTA MOŽEMO DA URADIMO
ZA VAS?

Top