Politika privatnosti

Poslednji put ažurirano: 17. maja 2021. godine

CT Legal je posvećen zaštiti Vaše privatnosti. Molimo pročitajte sledeće smernice kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim podacima.

1. Obim zaštite

Ova politika privatnosti odnosi se na lične podatke koje prikupljamo u vezi sa našom web stranicom www.ctlegal.rs (u daljem tekstu: web stranica) i pravne usluge koje pružamo našim klijentima, fizičkim licima. 

Ova politika privatnosti odnosi se na sve pojedince koji:

 • pristupe našoj web stranici na www.ctlegal.rs,
 • pošalju upite putem web stranice,
 • angažuju nas za izvršenje pravnih usluga,
 • učestvuju u našim aktivnostima regrutovanja.

2. Informacije koje prikupljamo

Informacije možemo prikupljati direktno od Vas, kao i od trećih lica, sve u vezi sa korišćenjem naše web stranice i pružanjem usluga.

Informacije prikupljene direktno

Lične podatke o Vama, poput Vašeg imena, adrese, broja telefona, adrese e-pošte itd., možemo prikupljati direktno od Vas. Na primer, lični podaci mogu se prikupiti kada popunite obrazac „Kontaktirajte nas“, pošaljete nam svoj CV ili nam na drugi način pružite lične podatke putem web stranice ili izvršenih usluga. Generalno, podaci koje prikupljamo uključuju Vaše:

 • osnovne podatke i podatke za kontakt, kao što su ime, kompanija u kojoj osoba radi, zvanje ili radno mesto, poštanska adresa, adresa e-pošte i brojevi telefona,
 • finansijske podatke i podatke o plaćanju, uključujući Vaš bankovni račun i druge podatke potrebne za obradu plaćanja,
 • KYC informacije koje klijent pruža ili koje se prikupljaju kao deo naših procesa prihvatanja poslovanja,
 • lični podaci koji su nam pruženi u postupku pružana usluga,
 • bilo koje druge informacije koje nam pojedinac može pružiti.

Informacije dobijene od trećih lica

Možemo prikupljati ili primati informacije o pojedincima od dobavljača usluga i drugih trećih lica, kao što su naši klijenti, predstavnici i profesionalni savetnici, državni organi, javni izvori i registri.

3. Svrha obrade podataka

Lične podatke koje prikupljamo koristimo kako bismo odgovorili na Vaš zahtev ili upit, kao i u toku redovnog poslovanja. Generalno, lične podatke koje prikupljamo obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Pružanje usluga

Da bismo upravljali našom web stranicom, pružali naše usluge, obrađivali Vaša plaćanja, komunicirali s Vama i u slične svrhe pružanja usluga.

 • Odgovor na Vaše zahteve

Da bismo odgovorili na Vaše upite i na drugi način razmotrili ili obradili Vaš zahtev.

 • Zaštitita zakonskih prava i sprečavanje zloupotrebe

Radi zaštite web stranice i našeg poslovanja; za sprečavanje i otkrivanje prevare, neovlašćenih aktivnosti i pristupa i drugih zloupotreba; tamo gde smatramo da je neophodno istražiti, sprečiti ili preduzeti mere u vezi sa ilegalnim aktivnostima, sumnjom na prevaru, situacijama koje uključuju potencijalne pretnje bezbednosti ili zakonskih prava nas ili bilo kog lica ili treće strane, ili kršenje naših ugovora.

 • Poštovanje zakonskih i etičkih obaveza

Poštovanje zakonskih, regulatornih ili etičkih obaveza.

 • Opšte poslovanje

Tamo gde je to potrebno, za vođenje našeg opšteg poslovanja, računovodstva, vođenja evidencija.

 • Regrutovanje i odabir kandidata

Takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji na zahtev osobe na koju se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, kao i radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem.

4. Pravni osnov

Lične podatke obrađujemo u skladu sa sledećim pravnim osnovom:

 • radi izvršenja ugovora ili preduzmanja radnji pre zaključenja ugovora,
 • poštovanja zakonskih i regulatornih obaveza,
 • legitimni interes (kao što je obezbeđivanje mrežne i informatičke sigurnosti, radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih zahteva ili postupaka, ili pružanja informacija o našim uslugama),
 • na osnovu pristanka lica.

5. Posebno obaveštenje o obradi

Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno ćemo obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ovo Obaveštenje – Politika privatnosti i Posebno obaveštenje. 

6. Mere bezbednosti

U vezi sa ličnim podacima primenjujemo sve potrebne organizacione, tehničke i mere zaštite osoblja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 

 • ograničenje fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci, što naročito podrazumeva da je server na kom su pohranjeni podaci zaštićen okvirom – rack, koji se nalazi pod ključem koji poseduju samo ovlašćena lica;
 • kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica, po principu Need to Know - samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama. Dodatno, što se tiče elektronskog pristupa, on je moguć samo za to ovlašćenim licima, i samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja;
 • kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju;
 • kontrolu prenosa podataka, koja podrazumeva da se prenos bilo kom za to ovlašćenom licu (na primer Obrađivaču) vrši isključivo uobičajenim zaštićenim vidovima komunikacije;
 • ostale mere informacione bezbednosti, u skladu sa najboljom industrijskom praksom; 
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

7. Sa kim delimo lične podatke?

Lični podaci možemo se deliti sa pouzdanim trećim stranama u skladu sa ugovornim aranžmanom, kao što su to naši pužaoci IT usluga i dobavljači, uključujući usluge prevođenja, pod uslovom da se primene odgovarajuće mere zaštite.

Lični podaci se takođe mogu deliti sa regulatornim vlastima, sudovima, vladinim agencijama i agencijama za sprovođenje zakona iz razloga navedenih u ovoj politici ili u drugim potrebnim situacijama. U određenim situacijama, iako je to malo verovatno, od nas će se možda zahtevati da otkrijemo lične podatke usled poštovanja zakonskih ili regulatornih zahteva. Ako se takva situacija dogodi, razumno ćemo obavestiti lice na koga se podaci odnose pre otkrivanja ličnih podataka, osim ako nam to zakonski nije zabranjeno.

8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Čuvaćemo Vaše lične podatke samo onoliko koliko nam je potrebno da bismo ispunili svrhu zbog koje su podaci prikupljeni, odnosno ne duže od roka koji ste sami opredelili.

Ako ste predali prijavu za posao, podaci se čuvaju do isteka perioda od dve godine od našeg poslednjeg kontakta, osim ukoliko ne postanete član našeg tima.

9. Vaša prava

Kao lice čije lične podatke obrađujemo, imate sledeća prava:

 • pravo da zahtevate informacije o obradi (čl. 23 i 24 Zakona o zađtiti podataka o ličnosti, u daljem tekstu: Zakon);
 • pravo da tražite pristup podacima o ličnosti (član 26 Zakona);
 • pravo da tražite ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade (čl. 29,30,31 i 33 Zakona);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 Zakona);
 • pravo da prigovorite obradi (čl. 37-39 Zakona);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade (čl. 82, 84 i 86 Zakona),
 • druga prava garantovana važećim Zakonom.

U vezi sa ostvarivanjem Vaših prava, pružićemo svu potrebnu pomoć, sve u skladu sa uslovima i na način propisan Zakonom.

Da biste ostvarili ova prava, možete nas kontaktirati na office@ctlegal.rs 

10. Dodatne informacije o obradi ličnih podataka

Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka možete uputiti na e-adresu: office@ctlegal.rs. Na sve upite odgovorićemo najkasnije u roku od 5 radnih dana.

11. Promene politike privatnosti

Ova Politika privatnosti se može periodično ažurirati, ali tako da postignuti nivo zaštite privatnosti neće biti umanjen.