Vesti

Ključne izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezima na imovinu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Pomenuti zakoni usvojeni su 26. novembra 2020. godine, objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, broj 144/2020, a na snagu su stupili osmog dana od objavljivanja. Ključne izmene i dopune odredbi predmetnih zakona u nastavku su navedene kako sledi:th day of November 2020, and both laws were published in the “Official Gazette of the RS”, Nos. 144/2020, and came into force as of the 8th day from their publishment. Key amends in the provisions of the subject laws are listed down below as follows:

Važnije izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji:

      -regulisanje poreskog tretmana otvorenih investicionih fondova i alternativnih investicionih fondova

Otvoreni investicioni fondovi i alternativni investicioni fondovi su novo uređeni oblici definisani odredbama pozitivnog zakonodavstva Republike Srbije i prema tim odredbama ti fondovi se ne smatraju pravnim licima.

Promenom definicije pojma poreski obveznik, odredbe predmetnog zakona proširile su definiciju poreskog obveznika i sada uključuju otvorene investicione fondove i alternativne investicione fondove.

      -elektronsko podnošenje zahteva za povraćaj preplaćenog ili netačno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja i dostava poreskih dokumenata

Kako Republika Srbija trenutno prolazi kroz transformaciju iz analognog u elektronski format rada svoje administracije, ova promena omogućava poreskim obveznicima da elektronskim putem podnesu zahtev za povraćaj preplaćenog ili netačno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja. Međutim, zakon i dalje dozvoljava poreskim obveznicima da podnose zahteve u papirnom obliku.

Takođe nove izmene, propisuju da se poreski dokumenti mogu dostaviti u elektronskom obliku fizičkom licu koje podnosi poreske prijave u elektronskom obliku, putem portala Poreske uprave, u kom slučaju nije potrebna dodatna saglasnost fizičkog lica. Fizičkom licu koje podnosi poreske prijave u papirnom obliku, u skladu sa odredbama zakona, poreski akt se dostavlja u elektronskoj formi, ako se fizičko lice saglasi sa tim načinom dostave.

      -prava i obaveze nadležnih registara u vezi sa registracijom podataka

Odredbama predmetnih izmena, Agencija za privredne registre Srbije ne može da registruje sticanje udela ili akcija u pravnim licima, odnosno osnivanje novih pravnih lica, u slučajevima kada je pravno lice ili preduzetnik registrovan kao osnivač nad kojim je utvrđeno da se primenjuje posebna mera, odnosno ako je u periodu od prijema obaveštenja Poreske uprave da će pravno lice ili preduzetnik biti podvrgnuto poreskoj kontroli, uključujući radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do prijema obaveštenja da je postupak kontrole završen, kao i u periodu od prijema obaveštenja da je pravnom licu ili preduzetniku, u skladu sa zakonom, privremeno oduzet PIB-a, do prijema obaveštenja da je PIB vraćen tom licu.

Važnije izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu:

      -promene u vezi sa poreskim kreditom i prijavama za oslobađanje od poreza

Nove izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu propisuju dodatne uslove za ostvarivanje prava na poreski kredit za stambenu kuću ili stan od strane fizičkih lica. Prema novim odredbama, predviđeno je da poreski obveznik mora da ima prebivalište na adresi imovine za koju će se podneti zahtev za poreski kredit. Ako je poreski obveznik već́ podneo druge moguće prijave za poreski kredit, smanjenje će se utvrditi samo na osnovu najpovoljnije osnove za poreskog obveznika.

Poreski obveznik poreza na imovinu ne plaća porez kada ukupna osnovica za sve njegove nepokretnosti na jednoj teritoriji jedinice lokalne samouprave ne prelazi iznos od 400.000,00 RSD. Ako ukupna poreska osnovica za sve nepokretnosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iznosi više od 400.000,00 RSD, prestaje pravo na poresko oslobođenje i porez se utvrđuje za sve nepokretnosti obveznika na toj teritoriji počev od nastanka poreske obaveze.

      -promene u pogledu klasifikacije nepokretnosti

Zakonodavac je opširno klasifikovao i definisao posebne vrste nekretnina.

      -promene koje se odnose na digitalnu imovinu i investicione fondove u vezi sa porezima na nasleđe i poklon

Nove izmene i dopune odredbi Zakona o porezima na imovinu propisuju da digitalna imovina sada podleže porezu na nasleđe i poklon, dok se investicioni fondovi i alternativni investicioni fondovi sada smatraju poreskim obveznicima u pogledu poreza na nasleđe i poklon.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: