Vesti

Počela primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj deltanosti

2. februara 2021. godine počela je primena novog Zakona o arhivskoj građi i i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) koji je Narodna skupština RS usvojila 24. januara 2020. godine.

Po prvi put se zakonom uređuju pitanja poput arhivske građe koja izvorno nastaje u elektronskom obliku, obaveze stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku, evidencije stvaralaca i imalaca arhivske građe, zatim arhivske građe pravnih subjekata koji su do postupka privatizacije bili u društvenoj ili državnoj svojini kao i brojna druga pitanja.društvena svojina) property or state owned, as well as a number of other issues.

Novim zakonom arhivska građa je definisana kao dokumentarni materijal koji se trajno čuva, koji je odabrani izvorni, a u nedostatku izvornog, i svaki reprodukovani oblik dokumenta ili zapisa koji su nastali radom i delovanjem državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih preduzeća, imalaca javnih ovlašćenja, privrednih društava, preduzetnika, lica koja obavljaju registrovanu delatnost, verskih zajednica, kao i drugih pravnih ili fizičkih lica, a od trajnog su značaja za kulturu, umetnost, nauku, prosvetu i druge društvene oblasti, bez obzira na to kada i gde su nastali, i da li se nalaze u ustanovama zaštite kulturnih dobara ili van njih, i bez obzira na oblik i nosač zapisa na kome su sačuvani.

Stvaralac arhivske građe i dokumentarnog materijala je pravno ili fizičko lice čijim delovanjem nastaje arhivska građa i dokumentarni materijal. Imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala je nosilac prava na arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu (vlasnik, odnosno imalac drugog stvarnog prava ili strana u obligacionom odnosu) ili svako drugo (pravno ili fizičko) lice koje, na bilo koji način i po bilo kojem osnovu ima državinu nad njom.

Kao najznačajnije obaveze stvaraoca i imaoca, koji nije fizičko lice, ističemo sledeće:

       -da obezbedi odgovarajući prostor i opremu za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala;

       -da odredi odgovorno stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom;

       -da evidentira, označava, klasifikuje, datira i arhivira arhivsku građu i dokumentarni materijal;

       -da vodi arhivsku knjigu na propisanom obrascu;

       -da dostavi nadležnom arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini;

       -da obavesti nadležni javni arhiv o svim promenama koje su od značaja za arhivsku građu najkasnije u roku od 30 dana od dana njihovog nastanka.

Stvaralac i imalac, koji nije fizičko lice, dužan je i da donese:

       1.opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;

       2.listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;

       3.opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Za nepoštovanje obaveza propisanih zakonom predviđene su novčane kazne za pravno lice u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara, odnosno od 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili su Vam potrebne detaljnije informacije o primeni ovog Zakona, možete nam se obratiti na email adresu office@ctlegal.rs

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: