Vesti

Usvojen novi zakon o socijalnoj karti

Dana 11.02.2021. godine Narodna Skupština RS usvojila je Zakon o socijalnoj karti, koji je stupio na snagu 25. februara 2021. godine, a primenjuje se od 1. marta 2022. godine.

Zakonom je definisano uređenje, uspostavljanje i vođenje jedinstvenog registra koji se naziva Socijalna karta, kao i sadržina registra, način pristupanja, obrada i čuvanje podataka u okviru ovog registra.

Cilj uspostavljanja Registra socijalne karte je postojanje jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurirane podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica i koja omogućava korisnicima podataka (organi nadležni za sprovođenje socijalne zaštite) da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neophodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Uvođenjem ovog sistema biće omogućeno da građani koji su u najtežem ekonomskom položaju budu vidljiviji u društvu, kako bi blagovremeno i efikasno ostvarili prava na potrebnu podršku.

Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu „Ministarstvo rada“) uspostavlja i vodi jedinstveni registar, dok poslovne tehničke podrške u uspostavljanju, održavanju i obezbeđivanju sigurnosti i bezbednosti podataka obavlja služba Vlade RS.

Svrha obrade podataka precizno je definisana zakonom: određivanje socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica; automatizacija postupaka i procesa vezanih za postupanje u oblasti socijalne zaštite kao i autorizacija pristupa podacima u Socijalnoj karti; kreiranje socijalnih politika kroz određivanje socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica i šire zajednice; prevencija siromaštva i otklanjanje posledica socijalne isključenosti i obavljanje statističkih i drugih istraživanja iz oblasti socijalne zaštite.

Jedinstveni registar - Socijalna karta, uspostavlja se na osnovu podataka koji se preuzimaju iz evidencija iz oblasti socijalne zaštite koje vodi Ministarstvo rada, kao i registara koji se vode kod drugih državnih organa. Povezivanje Socijalne karte sa registrima i evidencijama izvršiće se najkasnije do 1. januara 2022. godine.

U Socijalnoj karti vode se i obrađuju opšti i posebni podaci o pojedincu i sa njim povezanim licima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, koji su neophodni za utvrđivanje socijalno-ekonomskog statusa, odnosno za ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite u skladu sa zakonom, kao i podaci o ostvarenim pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje lice koristi ili je koristilo, podaci o pravima i uslugama koje su u postupku ostvarivanja i podaci o odbačenim i odbijenim zahtevima (neostvarena prava). Izuzetno u Socijalnoj karti mogu se obrađivati i podaci o licima iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

Korisnici podataka iz Socijalne karte jesu centri za socijalni rad, jedinice lokalne samouprave koje obavljaju poverene poslove u oblasti socijalne zaštite (kao na primer Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda ili drugi organi), ministarstvo rada, pokrajinski sekretarijat nadležan za socijalna pitanja, kao i drugi organi državne uprave i institucije.

Podzakonski akt za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 1.9.2022.god.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: