Vesti

Usvojen Zakon o registru administrativnih postupaka

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 28. aprila 2021. godine Zakon o registru administrativnih postupakakoji je stupio na snagu 07. maja 2021. godine.

Cilj ovog zakona je uređenje pitanja uspostavljanja i upravljanja Registrom, koji sadrži tačne i ažurne podatke o postupcima kako bi se obezbedile precizne i javno dostupne informacije o postupcima koje nadležni organi sprovode i uspostavila jedinstvena metodologija za njihovo standardizovano, efikasno i ekonomično vođenje.

U skladu sa zakonom, Administrativni postupak (u daljem tekstu: postupak) je upravni i drugi postupak koji sprovode državni organi i organizacije, organi i organizacije autonomnih pokrajina i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, posebni organi preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija, kao i pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi ili nadležni organi) i koji se pokreću po zahtevu privrednih subjekata i građana radi ostvarivanja određenog prava ili ispunjavanja propisane obavezea koji se upisuje u Registar administrativnih postupaka u skladu sa ovim zakonom i Metodologijom utvrđenom na osnovu ovog zakona. Administrativnim postupkom se u smislu zakona ne smatraju sudski postupci i postupci koje sprovode imaoci javnih ovlašćenja poverenih od strane suda, postupci koji proističu iz radnog odnosa u organu, kao i postupci koji se pokreću na zahtev organa, a koje sprovodi drugi organ.

Registar je jedinstvena, centralizovana, elektronski vođena evidencija o postupcima koji se sprovode u Republici Srbiji i administrativnim zahtevima za poslovanje, a u koju se podaci unose i čuvaju u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Registar uspostavlja i njime upravlja organ državne uprave nadležan za obavljanje stručnih poslova koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa, uz tehničku podršku službe Vlade nadležne za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave. U Registar se upisuju svi postupci koje, na zahtev privrednih subjekata i građana sprovode nadležni organi, kao i sve promene o tim postupcima.shall be entered in Upis se vrši elektronskim putem.

Zakonom su jasno definisani podaci o postupku koje Registar obavezno sadrži, kao i javna dostupnost podataka iz Registra na Portalu eUprava.

Što se tiče rokova za upis u Registar, ukoliko je pravni osnov propis, rok za upis je najkasnije do dana stupanja na snagu tog propisa, osim ako je pravni osnov propis koji donosi imalac javnih ovlašćenja u vršenju javnih ovlašćenja, gde je rok najkasnije do podnošenja nacrta tog akta nadležnom ministarstvu radi radi pribavljanja mišljenja.

Ako je pravni osnov upisa u Registar opšti akt na koji prethodnu saglasnost daje Vlada, odnosno organ državne uprave, rok je najkasnije do dana podnošenja tog akta Vladi, odnosno organu državne uprave radi pribavljanja te saglasnosti, osim ako je pravni osnov opšti akt imaoca javnih ovlašćenja koji ne spada u prethodno pomenute opšte akte, gde je rok do dana objavljivanja tog akta.

Obveznici upisa su dužni da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe, koja bliže reguliše način funkcionisanja Registra i koja treba da se odnese u roku od 90 dana od dana stupanja zakona na snagu izvrše upis postupaka koji se odnose na privredne subjekte. Obveznici upisa su u obavezi da sve postupke iz svoje nadležnosti koji se odnose na građane upišu i ažuriraju u Registru najkasnije do 01. januara 2023. godine, izuzev jedinica lokalne samouprave koje svoju obavezu upisa postupaka mogu izvršiti do 01. januara 2024. godine.

Registrom će biti obuhvaćeni svi administrativni postupci za građane i privredne subjekte najkasnije do 01. januara 2025. godine.

Organ državne uprave nadležan za vođenje Registra i služba Vlade nadležna za elektronsku upravu dužni su da najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona omoguće javnu dostupnost podataka upisanih i ažuriranih u Registru.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: