Vesti

Usvojen zakon o elektronskom fakturisanju

Novousvojeni Zakon o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 44/2021) je stupio na snagu 07. maja 2021. godine.

Zakonom se uređuje predmet elektronskog fakturisanja, postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, obveznike elektronskog fakturisanja i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje.

Elektronske fakture se izdaju preko sistema elektronskih faktura, koji predstavlja informatičko – tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik (nadležna jedinica u okviru Ministarstva finansija) preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura. Zakon dozvoljava neposredno korišćenje navedenog sistema kao i korišćenje preko informacionog posrednika (na osnovu zaključenog ugovora).

Zakon uvodi obavezu izdavanja elektronskih faktura za subjekte privatnog sektora (obveznike poreza na dodatu vrednost), subjekte javnog sektora i poreske punomoćnike stranog lica u RS po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Od propisane obaveze izuzimaju se: promet na malo i primljeni avans za promet na malo; ugovorena obaveza usmerena prema korisnicima sredstava koja proizilazi iz međunarodnih okvirnih sporazuma; nabavka, modernizacija, remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara, usluga ili radova.

Pored obaveze izdavanja elektronske fakture, Zakon navodi i posebnu obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatnu vrednost u sistemu elektronskih faktura.

Obavezno korišćenje sistema elektronskih faktura za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura propisano je za subjekte javnog i privatnog sektora, a po prijavljivanju njegovom korišćenju mogu pristupiti i dobrovoljni korisnici (obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti i obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji nisu obveznici PDV-a), na način propisan Zakonom.

Shodno Zakonu, najpre će od 1. januara 2022. godine, subjekti javnog sektora biti u obavezi da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture između sebe, kao i da evidentiraju obračun poreza na dodatnu vrednost, a od 1. jula 2022. godinei u odnosima u kojima se kao jedna strana pojavljuje subjekat iz privatnog sektora.

Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od od 1. januara 2022. godine. Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.

Obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između privatnih subjekataodnosno u privatnom sektoru, kao i obaveza elektronskog evidentiranja obračunavanja poreza važiće od 1. januara 2023. godine.

Zakon reguliše i srpski standard elektronskog fakturisanjakoji se primenjuje prilikom izdavanja i primanja elektronskih faktura, zatim mogućnost (neposrednog) primanja elektronskih faktura izdatih od strane stranog lica u skladu sa evropskim standardima, a u kojoj transakciji se kao primalac javlja subjekat javnog sektora. Usklađenost elektronske fakture sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja podrazumeva da elektronska faktura sadrži osnovne elemente propisane zakonom, kao i da je u skladu sa formatom i drugim elementima srpskog standarda elektronskog fakturisanja. Ministar finansija bliže uređuje način primene standarda elektronskog fakturisanja.

Zakon taksativno nabraja uobičajene elemente fakture, a aktom Ministarstva finansija propisaće se minimalni sadržaj koji se zahteva za njeno procesuiranje, slučajevi u kojima pojedini elementi mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima se zahteva obavezno navođenje dodatnih elemenata, kao i forma i način dostave prateće dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura.

Elektronska faktura predstavlja verodostojnu ispravu ako je od strane izdavaoca elektronske fakture ili informacionog posrednika u njegovo ime poslata primaocu elektronske fakture posredstvom sistema elektronskih faktura.

Zakon reguliše pojam centralni informacioni posrednik kao subjekta odgovornog za upravljanje i funkcionisanje navedenog sistema, kod kojeg se vodi Registar informacionih posrednika koji su prethodno dobili saglasnost Ministarstva finansija. Aktom Vlade bliže se uređuje postupak i uslovi za izdavanje i oduzimanje prethodno pomenute saglasnosti.

Čuvanje elektronskih faktura koje su izdate ili primljene od strane javnog subjekta vršiće se trajno dok se za fakture izdate ili primljene od privatnih subjekata primenjuje rok čuvanja od deset (10) godina .

Za nepoštovanje odredaba propisanih ovim Zakonom, predviđene su novčane kazne u iznosu od 200.000 do 2.000.000 RSD.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog Zakona doneće se u roku od 6 (šest) meseci od dana stupanja Zakona na snagu.

Za sva pitanja i dodatne informacije o primeni Zakona, možete nam se obratiti na e-mail adresu office@ctlegal.rs.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: