Vesti

Usvojen Novi Zakon O Zaštiti Poslovne Tajne

Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne (Službeni glasnik RS br. 53/2021) je stupio na snagu 5. juna 2021. godine, kog dana je prestao da važi Zakon o zaštiti poslovne tajne iz 2011.god. (Službeni glasnik RS, broj 72/11).

Novim Zakonom o zaštiti poslovne tajne jasno je definisano koje informacije predstavljaju poslovnu tajnu, kao i koje su razumne mere za očuvanje tajnosti tih informacija.

Pribavljanje poslovne tajne smatra se zakonitim ako je poslovna tajna pribavljena na jedan od načina propisanih zakonom ili u meri u kojoj je zahtevano ili dopušteno posebnim propisima. Pribavljanje poslovne tajne bez saglasnosti držaoca poslovne tajne smatra se nezakonitim ako je učinjeno na neki od načina propisanih zakonom, kao i ako je lice u trenutku pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne znalo ili je u datim okolnostima moralo znati da je poslovna tajna pribavljena direktno ili indirektno od drugog lica koje je poslovnu tajnu nezakonito koristilo ili otkrilo.

Bitna novina u odnosu na prethodni Zakon o zaštiti poslovne tajne odnosi se na građanskopravnu zaštitu i tužbene zahteve zbog povrede poslovne tajne. Tužbeni zahtevi mogu se podneti i protiv posrednika koji pruža usluge koje treće lice koristi u radnjama kojima nezakonito pribavlja, koristi ili otkriva poslovnu tajnu, odnosno čije preduzimanje predstavlja neposrednu pretnju za nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje poslovne tajne. Osim držaoca poslovne tajne tužbu može podneti i sticalac licence file a lawsuit, , ako je za to ovlašćen ugovorom ili zakonom.

Tužba zbog povrede poslovne tajne može se podneti u roku od godinu dana od dana kada je tužilac saznao za povredu i lice za koje se sumnja da je povredilo poslovnu tajnu, a najkasnije u roku od pet godina od dana učinjene povrede ili od dana poslednje učinjene povrede ako se povreda vrši kontinuirano.

Držalac poslovne tajne može protiv lica koje je povredilo poslovnu tajnu, a koje je znalo ili je moralo znati da učestvuje u nezakonitom pribavljanju, korišćenju ili otkrivanju poslovne tajne, tužbom zahtevati naknadu štete prema opštim pravilima o naknadi štete i u skladu sa ovim zakonom. Prilikom određivanja visine naknade sud u obzir uzima sve okolnosti slučaja uključujući običnu štetu, izmaklu korist i korist koju je povredom poslovne tajne ostvarilo lice koje je povredilo poslovnu tajnu, a takođe držalac poslovne tajne ima pravo i na naknadu nematerijalne štete. U slučaju da sud ne može da utvrdi visinu naknade štete, uzeće u obzir visinu naknade koju bi lice koje je povredilo poslovnu tajnu platilo za zakonito korišćenje poslovne tajne.

Prilikom odlučivanja o tužbenim zahtevima sud vodi računa da mere budu u srazmeri sa prirodom i intenzitetom povrede, pri čemu vodi računa o posebnim okolnostima slučaja koje su propisane zakonom, a može i na zahtev lica koje je povredilo poslovnu tajnu umesto naloženih mera na osnovu tužbenih zahteva, naložiti plaćanje novčane naknade oštećenoj stranci ukoliko su ispunjeni uslovi propisani zakonom.

Stranke, njihovi advokati i druga lica koja učestvuju u sudskom postupku zbog nezakonitog pribavljanja, korišćenja ili otkrivanja poslovne tajne ili koja imaju pristup dokumentima koji su sastavni deo sudskog postupka, ne smeju koristiti ili otkriti poslovnu tajnu ili informaciju koja može predstavljati poslovnu tajnu, a takođe dužna su da čuvaju poslovnu tajnu i nakon okončanja sudskog postupka dok obaveza ne prestane jednim od načina propisanim zakonom.

Novim zakonom predviđene su i kaznene odredbe kojima se privredni prestup pravnog lica ukoliko nezakonito pribavi, koristi ili otkrije poslovnu tajnu kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 3.000.000,00 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 dinara. Novčane kazne za prekršaj preduzetnika propisane su od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, a fizičko lice za isti prekršaj kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti na imejl adresu office@ctlegal.rs.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: