Vesti

Usvojen Zakon o zaštiti potrošača

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 09. septembra 2021. godine Zakon o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine, a koji će početi da se primenjuje 20. decembra 2021. godine..

Između ostalog, novine predviđene novim Zakonom jesu obaveza trgovca da sačini proračun prilikom pružanja usluga, uspostavljanje evidencije potrošačkih sporova u sudovima i uvođenje prekršajnih naloga za pojedine prekršaje trgovaca.

Cilj ovog zakona je dodatno regulisanje načina rešavanja sporova između potrošača i trgovca, gde će za razliku od trenutno važećeg zakona, trgovci morati da se uključe u vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko se potrošač odluči da takav postupak pokrene. Ovaj postupak će se sprovoditi pred nepristrasnim telom za rešavanje sporova. Bliže uslove za osnivanje i rad, kao i kriterijume za evidentiranje nadležnih tela, izveštavanje o radu i dr. bliže uređuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sa ciljem transparentnog, efikasnog, brzog i pravičnog načina vansusdkog rešavanja potrošačkih sporova. Postupak pred nadležnim telom sprovodi se besplatno, a spor se može završiti postizanjem nagodbe između strana ili neobavezujućom preporukom o tome kako da se reši spor.

U slučaju pružanja usluga čija je vrednost veća od 5.000 dinara, pružalac usluge je dužan da sačini proračun na trajnom nosaču zapisa, zajedno sa specifikacijom usluga, kao i da pribavi pisanu saglasnost potrošača na proračun pre početka pružanja usluga. Osim toga, u slučaju da je cena dogovorena na osnovu izričite tvrdnje pružaoca usluga o tačnosti proračuna, pružalac usluga ne sme zahtevati povećanje cene. U suprotnom, odnosno pod uslovom da je cena dogovorena bez takvog izričitog potraživanja, ne može zahtevati povećanje cene za više od 15% proračuna.

Posebna novina je uvođenje registra koji će voditi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: RATEL), a u koji će moći da se prijave svi koji ne žele da ih trgovci uznemiravaju telefonom i nude im razne proizvode. Zabranjeno je upućivati pozive ili poruke telefonom potrošačima čiji su telefonski brojevi upisani u registar potrošača koji ne žele da primaju pozive i poruke u okviru promocije ili prodaje telefonom. Registar sadrži ime i prezime potrošača, jedinstveni matični broj potrošača, broj telefona, datum upisa u registar i informaciju da su i dalje na snazi ili opozvane prethodno date saglasnosti za prijem poziva ili poruka u okviru promocije i prodaje telefonom. Ako je potrošač izričito pristao na oglašavanje telefonom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, trgovac je dužan da pre nego što učini oglašavanje određene robe ili usluge, na jasan i nedvosmislen način, na srpskom jeziku, obavesti potrošača o komercijalnoj svrsi aktivnosti.

Konačno, predmetne novine uključuju usklađivanje sa propisima EU u oblasti turizma, odnosno zaštitu putnika kao potrošača, kao i definisanje uslova za pružanje paket aranžmana i usluga srodnih turističkih aranžmana, uvođenjem mogućnost izdavanja prekršajnih naloga za prekršaje učinjene u predmetnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu office@ctlegal.rs.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: