Vesti

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Dana 17. novembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 27. novembra 2021. godine (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 109/2021 od 19. novembra 2021. godine.

Članom 3 Zakona izmenjen je član 19 Zakona o privrednim društvima, te je sada definisano da privredna društva u adresi svog registrovanog sedišta moraju da imaju grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana u skladu sa propisima kojima se uređuje teritorijalna organizacija, dok je članom 55 Zakona predviđeno da privredna društva, preduzetnici, ogranici i predstavništva stranih privrednih društava koji nemaju registrovanu adresu sedišta na iznad navedeni način, imaju rok od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona da svoju adresu sedišta usklade sa novim odredbama o adresi sedišta.

Takođe, navedenim izmenama člana 19 Zakona o privrednim društvima uvedena je mogućnost da zainteresovano lice podnese tužbu nadležnom sudu i da zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva, ukoliko lice koje ima pravo svojine na nepokretnosti nije dozvolilo upotrebu prostora na kojem je adresa sedišta za vršenje upravljanja poslovanjem društva. Na zahtev podnosioca tužbe izvršiće se registracija zabeležbe spora, a sam postupak po navedenoj tužbi je hitan. Po pravnosnažnosti presude za brisanje adrese sedišta, ista se dostavlja Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi registracije uz šta je propisano da će u slučaju da društvo ne registruje novu adresu sedišta u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude, po službenoj dužnosti biti pokrenut postupak prinudne likvidacije tog društva. Navedenim odredbama je sada definisano pitanje, koje se u praksi često pojavljivalo, a to je da se na nepokretnostima u vlasništvu, najčešće fizičkih lica, registruju adrese sedišta društava bez znanja vlasnika nepokretnosti i bez dobijanja saglasnosti ili dozvole za navedenu registraciju.

Pored navedenog, izmenama člana 21 Zakona o privrednim društvima uvedena je obaveza društava da se registruje kao korisnik usluga e-uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. Dostavljanje elektronskog dokumenta društvu ili preduzetniku u Jedinstveni elektronski sandučić na portalu e-uprava, vršiće se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje elektronska uprava. Navedene izmene člana 21 počinju sa primenom po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Uz pojedine izmene člana 66, u Zakon o privrednim društvima unet je i član 66a kojim se propisuje obaveza izveštavanja o poslovima sa ličnim interesom gde je potrebno odobrenje iz člana 66, putem godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj je pravni posao ili radnja preduzeta.

Bitno je napomenuti i unošenje člana 393a u Zakon o privrednim društvima, kojim se uvodi pravo akcionara i dužnost akcionarskog društva koje nije javno, da na zahtev akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija osnovnog kapitala društva, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahteva, omogući uvid u podatke o iznosu i strukturi naknade za svakog direktora, odnosno izvršnog direktora i člana nadzornog odbora.

Pitanje naknada u javnim akcionarskim društvima definisano je unošenjem novih članova i to 463a – 463v, kojim članovima se definišu politike naknada, izveštaji o naknadama, njihovo predlaganje i usvajanje uz navođenje da se javna akcionarska društva imaju uskladiti sa odredbama o naknadi u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Takođe, u Zakon o privrednim društvima je uneta glava IVa i članovi od 469a-469j kojim se uvode i definišu pojmovi institucijalnih investitora, rukovodilaca imovinom i savetnika za glasanje sa tim da je početak primene ovih instituta vremenski određena pristupanjem Republike Srbije Evropskoj uniji.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete nam se obratiti na adresu office@ctlegal.rs

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: