Vesti

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

Narodna Skupština usvojila je dana 09. decembra 2022. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022 i 144/2022 - usklađeni din. izn.) (u daljem tekstu: Zakon) (u daljem tekstu: Zakon), koji je počeo sa primenom od 01. januara 2023. godine.st 2023.

Novim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana konkretne izmene u odnosu na već postojeći Zakon odnose se na oblasti godišnjeg poreza na dohodak građana, neoporezivog iznosa zarade, povraćaj dela poreza na zaradu za novozaposleno lice, uslove za novonastanjenog obveznika, zahteva za paušalno oporezivanje, prijave za isplatu lične zarade i prihode od autorksih i srodnih prava i prihode od ugovorene naknade za rad (freelance).freelance).

Prema zakonskim odredbama, godišnji porez na dohodak građana će se ubuduće (od prihoda ostvarenih u 2022. godini) prijavljivati i plaćati samooporezivanjem umesto po rešenju Poreske uprave. Na osnovu podataka iz službenih evidencija poreski organ unosi podatke i postavlja prijavu na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila godine koja sledi godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Poreski obveznik je dužan da izvrši eventualne izmene i dopune poreske prijave preko portala Poreske uprave i nakon toga podnese poresku prijavu. Poreska prijava se podnosi isključivo elektronskim putem. Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje godišnjeg poreza ostaje 15. maj naredne godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad (freelance), a za koje se porez plaća samooporezivanjem, mogu se opredeliti za jedan od dva nova modela utvrđivanja oporezivog prihoda.

Fizička lica koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad (freelance), a za koje se porez plaća samooporezivanjem, imaju obavezu da podnesu poresku prijavu u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka kvartala u kome su ti prihodi ostvareni.

Novina u odnosu na prethodni Zakon o porezu na dohodak građana jesu i uslovi za novonastanjenog obvezika iz člana 15v Zakona, koji uslovi se više neće kumulativno primenjivati, već će biti dovoljno da se ispuni jedan od dva uslova:

  • u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike;
  • u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja;

Poslodavac koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Poslodavac - pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, kao i poslodavac - pravno lice koje se, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo, razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB-a, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje će moći da se podnese do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu odnosno u roku od 15 dana od dana prijema akta nadležnog poreskog organa kojim se potvrđuje brisanje iz evidencije za porez na dodatu vrednost, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu, elektronskim putem, putem portala Poreske Uprave.

Izuzetno, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, zahtev za paušalno oporezivanje podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske Uprave, u roku od pet dana od dana registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Napomena: Informacije sadržane u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savet ni po jednom pravnom pitanju, već su date samo u svrhu generalnog informisanja o zakonskim izmenama.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili su Vam potrebne dodatne informacije možete se obratiti na e-mail adresu office@ctlegal.rs 

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: