Vesti

Nova zakonska rešenja i zahtevi prema novousvojenom Zakonu o elektronskim komunikacijama

U kontekstu usklađivanja domaćeg pozitivnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, od 7. maja 2023.god. na snazi je novi Zakon o elektronskim komunikacijama, usklađen sa EECC direktivom koju je Evropska unija usvojila u decembru 2018. godine. Poboljšanje uslova poslovanja u oblasti elektronskih komunikacija, jačanje mehanizama zaštite prava korisnika kao i stimulisanje domaćih i stranih investicija samo su neki od ciljeva novog zakona.

Od važnijih novina koje novi zakon donosi izdvajaju se instrumenti za uspostavljanje univerzalnog servisa i veće povezanosti, na način da se širokopojasna komunikaciona infrastruktura i mreže najnovije generacije u što većoj meri rasprostrane na teritoriji Republike Srbije. S tim u vezi, u cilju izjednačavanja uslova života u urbanim i slabije razvijenim sredinama, širokopojasni pristup internetu sada postaje deo usluga univerzalnog servisa.

Novi normativni okvir predlaže i mehanizme za raspodelu rizika ulaganja, pri čemu je za ulagače u infrastrukturu važno na koji način će regulisati svoj pravni položaj ukoliko sa tražiocima pristupa zaključuju sporazum o saradnji, a koji treba da služi raspodeli rizika ulaganja, dok sa druge strane poštuje zaštitu konkurencije i načelo nediskriminacije.

Nadalje, kod planiranja, projektovanja, proizvodnje, građenja, postavljanja, korišćenja i održavanja elektronskih komunikacionih mreža i pripadajućih sredstava, u nedostatku srpskih standarda i tehničkih specifikacija novi zakon propisuje primenu standarda i tehničkih specifikacija Evropskog insituta za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI), Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) i Evropskog komiteta za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC), odnosno u nedostatku ovih primenjivaće se standardi, tehničke specifikacije, preporuke i propisi Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) i Evropske konferencije poštanskih i telekomunikacionih administracija (CEPT), kao i drugih relevantnih organizacija za standardizaciju.

Za investitore su od važnosti i odredbe koje uvode nove tehničke zahteve koje je potrebno ispuniti prilikom izgradnje ili rekonstrukcije poslovnih i stambenih zgrada, te propisuju dodatne obaveze u pogledu izrade kablovske kanalizacije, fizičke infrastrukture i ostale opreme potrebne za implementaciju elektronske komunikacione mreže visokog kapaciteta. U tom smislu, novi zahtevi nameću ne samo potrebu za usklađivanjem poslovanja sa zakonskim odredbama, već i potrebu za unapređenjem ugovornih uslova kojima subjekti pristupaju, te podrobnijom analizom rizika. Budući da će se planskim dokumentom utvrđivati zaštitne zone elektronskih komunikacionih mreža u kojima nije dozvoljena izgradnja i izvođenje radova, postavlja se pitanje sa kojim sve obavezama propisanim od strane nadležnog ministarstva će se susresti investitori izgradnje i rekonstrukcije objekata.

Takođe izdvajamo brojne promene u materiji Radio-frekvencijskog spektra, posebno imajući u vidu da su odredbe prethodno važećeg zakona propisivale da se pravo na korišćenje radio-frekvencija dato pojedinačnom dozvolom, ne može ustupiti, iznajmiti ili na drugi način preneti drugom subjektu. U tom smislu, jedna od karakteristika novog zakona je mogućnost prodaje ili iznajmljivanja spektra, putem ugovora i to za deo ili ceo opseg koji je dodeljen dozvolom, uz saglasnost Regulatora.

Povrh toga, produžen je inicijalni period trajanja dozvole za korišćenje radio-frekvencijskog spektra koja se izdaje po sprovedenom postupku javnog nametanja, na najmanje 15 godina, a uvodi se i mogućnost produženja za još pet godina. Takođe, u situaciji nedovoljne potražnje za korišćenjem usklađenog radio-frekvencijskog spektra, Regulator može dozvoliti alternativno korišćenje celog ili dela radio-frekvencijskog opsega usklađenog radio-frekvencijskog spektra, uključujući postojeće korišćenje, samo ukoliko takvo korišćenje ne izaziva smetnje u drugim državama.

Brojne su novine i u materiji numeracije, pri čemu je dodela opsega numeracije sada dostupna za pružanje posebnih usluga pod određenim uslovima i licima koja ne obavljaju delatnost elektronskih komunikacija. Nadalje, uvodi se sistem besplatnog upozoravanja javnosti radi zaštite i spasavanja, a biće dostupne i usluge roditeljskog nadzora kojima se ograničava pristup određenom sadržaju, zabranjuju i ograničavaju pozivi ili slanje poruka na određene brojeve. 

Naposletku, kao odgovor na jedan od osnovnih zahteva Evropske komisije, nov zakon propisuje instrumente veće nezavisnosti Regulatora, ne samo u finansijskom smislu, već i u pogledu donošenja odluka, te nezavisnost od spoljašnjih uticaja i političkih pritisaka, pri čemu se otklanja uticaj izvršne vlasti na izbor, imenovanje i razrešenje organa upravljanja Regulatora. Umesto upravnog odbora i direktora, Regulatorom sada upravljaju savet i direktor, pri čemu predsednika i članove saveta bira Narodna skupština na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Napomena: Informacije sadržane u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savet ni po jednom pravnom pitanju, već su date samo u svrhu generalnog informisanja o zakonskim izmenama.

Za sva pitanja iz predmetne oblasti možete nas kontaktirati na office@ctlegal.rs 

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: