Vesti

Sektor građevinarstva u svetlu novih izmena Zakona o planiranju i izgradnji

Nedavno usvojene izmene Zakona o planiranju i izgradnji obrazložene su potrebom podsticanja tržišne privrede u okruženju povoljnijih uslova za strane investicije, te potrebom bržeg lokalno ekonomskog razvoja, kao i porasta BDP-a. Iz širokog kruga izmena u konkretnom zakonodavnom okviru, koje su dizajnirane da doprinesu većoj pravnoj sigurnosti za investiranje i izgradnju u Republici Srbiji, izdvajamo neke od važnijih.

Najveći odjek u stručnoj javnosti imala je novina koja se tiče ukidanja konverzije (pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu) uz naknadu. Budući da Republika Srbija nastoji da oformi bolje okruženje za investiranje u oblasti građevinarstva, očekuje se da će novo rešenje konačno okončati proces svojinske transformacije građevinskog zemljišta. S tim u vezi, zakonske izmene odnose se na ukidanje plaćanja naknade za konverziju izuzev za uži krug sledećih lica: sportska društva i udruženja, stambene i zemljoradničke zadruge, kao i lica na koja se primenjuje Aneks G o sukcesiji, a čiji će položaj biti uređen posebnim propisima. 

Nadalje, u kontekstu očuvanja životne sredine i održivog razvoja, važno mesto u izmenama ovog zakona zauzima „zelena agenda“, pri čemu zakon sada propisuje da se prilikom izgradnje objekata mora voditi računa o energetskoj efikasnosti, te predviđa različite podsticajne mere za izgradnju i upotrebu objekata po međunarodno priznatim standardima. 

Iako od dana stupanja na snagu ovog zakona sve nove zgrade moraju posedovati sertifikat o energetskim svojstvima zgrade, odnosno njihovih posebnih delova, bitno je napomenuti da su propisane i podudarne obaveze za vlasnike postojećih stambenih i poslovnih zgrada, kao i zgrada javne namene, što sve u krajnjoj liniji nameće potrebu daljeg usaglašavanjem sa ovim zakonom, uz vođenje računa o propisanim rokovima.

Radi unapređenja politike planiranja, novi zakon predviđa osnivanje Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije koja će biti nadležna za vođenje Centralnog registra planskih dokumenata u kom će biti evidentirani svi planski dokumenti koji se donose u skladu sa ovim zakonom. Uz monitoring promena u prostoru, Agencija je nadležna i za vođenje elektronskog sistema „E-prostor“ koji bi trebao da postupak izrade i izmene planskih dokumenata učini bržim i efikasnijim. 

Takođe, uveden je i pojam brownfield lokacija, odnono lokacija industrijskih i komercijalnih sadržaja, koje se ne koriste u dužem vremenskom periodu, a imaju potencijal za urbanu obnovu. Registar podataka o brownfield lokacijama će uspostaviti i voditi Agencija, pri čemu se očekuje da ovo rešenje može imati pozitivan uticaj na razvoj njihovih privrednih potencijala.

Za bliže informacije u kontekstu usklađivanja sa novim zakonskim rešenjima koje uvode usvojene izmene Zakon o planiranju i izgradnji, kao i za kompletnu pravnu podršku i savetovanje u ovoj oblasti, budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail adresu office@ctlegal.rs .

Napomena: Informacije sadržane u ovom dokumentu ne predstavljaju pravni savet ni po jednom pravnom pitanju, već su date samo u svrhu generalnog informisanja o zakonskim izmenama.

Comments are closed.

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: