All posts by admin

CT Legal na konferenciji HRevolution – Generacije kroz inovacije

U četvrtak, 26. oktobra 2023. godine, održana je konferencija „HRevolution – Generacije kroz inovacije“ u organizaciji O.U.R. HR. Konferencija je bila posvećena trendovima i novitetima u upravljanju ljudskim resursima. Ovaj skup je okupio HR profesionalce i izvršne direktore iz različitih industrija.

Read more …

Sektor građevinarstva u svetlu novih izmena Zakona o planiranju i izgradnji

Nedavno usvojene izmene Zakona o planiranju i izgradnji obrazložene su potrebom podsticanja tržišne privrede u okruženju povoljnijih uslova za strane investicije, te potrebom bržeg lokalno ekonomskog razvoja, kao i porasta BDP-a. Iz širokog kruga izmena u konkretnom zakonodavnom okviru, koje su dizajnirane da doprinesu većoj pravnoj sigurnosti za investiranje i izgradnju u Republici Srbiji, izdvajamo neke od važnijih.

Read more …

Nova zakonska rešenja i zahtevi prema novousvojenom Zakonu o elektronskim komunikacijama

U kontekstu usklađivanja domaćeg pozitivnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, od 7. maja 2023.god. na snazi je novi Zakon o elektronskim komunikacijama, usklađen sa EECC direktivom koju je Evropska unija usvojila u decembru 2018. godine. Poboljšanje uslova poslovanja u oblasti elektronskih komunikacija, jačanje mehanizama zaštite prava korisnika kao i stimulisanje domaćih i stranih investicija samo su neki od ciljeva novog zakona.

Read more …

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

Narodna Skupština usvojila je dana 09. decembra 2022. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn., 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022 i 144/2022 - usklađeni din. izn.) (u daljem tekstu: Zakon) (u daljem tekstu: Zakon), koji je počeo sa primenom od 01. januara 2023. godine.st 2023.

Read more …

Doneta odluka o pružanju pravne zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine

17. marta 2022 godine Vlada Republike Srbije je po prvi put upotrebila pravni mehanizam pružanja privremene zaštite iz člana 74. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 24/2018; u daljem tekstu: Zakon) time što je donela Odluku o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine („Sl. glasnik RS“, br. 36/2022; u daljem tekstu: Odluka). Odluka je objavljena dana 18. marta 2022. godine u Sl. glasniku br. 36/2022, a stupila je na snagu narednog dana, 19. marta 2022. godine.

Read more …

Usvojen zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju

23. decembra 2021. godine Narodna skupština RS je na redovnoj sednici usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen dana 29. decembra 2021. godine u „Službenom glasniku RS“ br. 129/2021, a stupio je na snagu 30. decembra 2021. godine.

Read more …

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba člana 7. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. marta 2022. godine.

Read more …

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 118/2021 - dalje: Zakon) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 17. decembra 2021. godine, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba člana 7. Zakona koje se primenjuju od 1. marta 2022. godine

Read more …

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

Dana 17. novembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 27. novembra 2021. godine (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 109/2021 od 19. novembra 2021. godine.

Read more …

Usvojen Zakon o zaštiti potrošača

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 09. septembra 2021. godine Zakon o zaštiti potrošača koji je stupio na snagu 19. septembra 2021. godine, a koji će početi da se primenjuje 20. decembra 2021. godine..

Read more …

Usvojen Novi Zakon O Zaštiti Poslovne Tajne

Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne (Službeni glasnik RS br. 53/2021) je stupio na snagu 5. juna 2021. godine, kog dana je prestao da važi Zakon o zaštiti poslovne tajne iz 2011.god. (Službeni glasnik RS, broj 72/11).

Read more …

Usvojen Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Narodna skupština usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti 24.05.2021. godine, koji je stupio na snagu 01.06.2021 godine, stim što odredbe zakona koje se odnose na neplaćeni kućni rad, pružanje specijalizovanih usluga podrške za žrtve nasilja i objavljivanje godišnjih statističkih podataka počinju da se primenjuju od 1. januara 2024. godine. 

Read more …

Objavljen Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja izradila je Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće koji je objavila 18. januara 2021. godine na svom zvaničnom sajtu. Vodič za rad od kuće je namenjen poslodavcima i zaposlenima sa praktičnim smernicama u cilju olakšanja rada u novonastaloj situaciji.

Read more …

Advokatska kancelarija CT Legal je održala seminar o primeni Zakona o agencijskom zapošljavanju

Jovana Tomić, advokat i partner u advokatskoj kancelariji CT Legal je dana 20.02.2020. godine održala seminar na temu Zakona o agencijskom zapošljavanju u organizaciji Public Aktiv doo, društva koje se bavi edukacijama i organizacijom seminara kako bi omogućilo polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjem od strane relevantnih stručnjaka.

Read more …

Izmene poreskih propisa – test samostalnosti preduzetnika

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine, osim odredbi koje se odnose na oslobađanje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost, koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

Read more …

Serbian Parliament adopts the Law on Agency Employment

The Government of the Republic of Serbia adopted the long-awaited Law on Agency Employment (hereinafter referred to as the Law) on December 6, 2019. This Law regulates the field of employment through temporary employment agencies (hereinafter referred to as the Agency).

Read more …

Credible document for commuting costs of employees

Ministry of Finance of Republic of Serbia published the Opinion no. 011-00-12/2019-04, dated 01.02.2019., stating that commuting costs are considered non-documented expenses unless the employer provides credible documents as evidence that the employees costs for commuting to and from work have been properly reimbursed (e.g.  bill for monthly public transportation ticket, daily ticket, one-way ticket,bill for gasoline if the employee is using his or her personal vehicle, etc.)

Read more …

CT Legal član AmCham-a

Jovana Tomić, CT Legal je postala je član Američke privredne komore (AmCham), jedne od vodećih poslovnih acocijacija u zemlji koja broji više od 200 američkih, medjunarodnih i lokalnih kompanija članica, usmerenih na unapredjenje poslovnog okruženja u Srbiji, razmenu znanja i iskustava u cilju implementacije dobre poslovne prakse.

Read more …

Članica:

Amcham / Advokatska Komora Srbije

SAM

Srpska asocijacija menadžera

Kontakt:

Caković/Tomić – CT Legal

Bulevar Kralja Aleksandra 26

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 411 66 55

Fax: +381 11 411 66 22

office@ctlegal.rs

Poveži se: